Klantenservice

Waarmee kunnen we je helpen?

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Op alle leveringen en diensten van Timberprint zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie van toepassing :

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in 
overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de 
Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012. 
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel 
Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor 
zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten. 

Inhoudsopgave: 
  Artikel 1 - Definities 
  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
  Artikel 3 - Toepasselijkheid 
  Artikel 4 - Het aanbod 
  Artikel 5 - De overeenkomst 
  Artikel 6 - Herroepingsrecht 
  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
  Artikel 9 - De prijs 
  Artikel 10 - Conformiteit en garantie 
  Artikel 11 - Levering en uitvoering 
  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
  Artikel 13 - Betaling 
  Artikel 14 - Klachtenregeling 
  Artikel 15 - Geschillen 
  Artikel 16 - Branchegarantie 
  Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
  Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel 

Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een 
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3. Dag: kalenderdag; 
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of 
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie 
die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en 
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;  
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand; 
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie 
en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer 
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten 
van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 
communicatie op afstand; 
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een 
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 
samengekomen; 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Timberprint BV
handelend onder de naam/namen: Timberprint, Timberprint.nl, Timberprint BV
 
Vestigings- & bezoekadres: 
Rollecate 47
7711 GG NIEUWLEUSEN
 

Telefoonnummer:  0529 760 100
Bereikbaarheid: 
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur 
E-mailadres: vragen@timberprint.nl 
 
KvK-nummer: 5763 8888
Btw-identificatienummer: NL8526.69.902B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 
totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden 
aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de 
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de 
ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos 
worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan 
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op 
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing 
en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de 
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of 
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door 
de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een 
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen 
of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 
bijzonder: 
o de prijs inclusief belastingen; 
o de eventuele kosten van aflevering; 
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 
zijn; 
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 
de prijs garandeert; 
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het 
reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze 
voor de consument te raadplegen is; 
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het 
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden 
gesloten;  
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer 
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de 
overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor 
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit 
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd 
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of 
op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen 
op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht 
kan; 
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 
herroepingsrecht; 
3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste 
levering. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave 
van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst 
van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de 
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij 
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, 
zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de  
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer 
verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
Bij levering van diensten: 
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van 
redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van 
de overeenkomst. 
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de 
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke 
instructies. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van 
terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
consument; 
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
4. die snel kunnen bederven of verouderen; 
5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
ondernemer geen invloed heeft; 
6. voor losse kranten en tijdschriften; 
7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling 
heeft verbroken. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een 
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat 
de bedenktijd is verstreken; 
3. betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 9 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in 
btw-tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op  
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat 
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan 
indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag 
waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in 
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en 
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het 
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke 
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer 
kan doen gelden. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en 
bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening 
van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 
het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren 
tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of 
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument 
hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat 
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele 
schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen 
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en 
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende 
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele 
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment 
van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte 
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Opzegging  
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe 
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met 
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 
één maand. 
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een 
bepaalde periode; 
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 
Verlenging 
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van 
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die 
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend 
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze 
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van 
ten hoogste één maand. 
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van 
diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen 
tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten 
hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per 
maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, 
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet 
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 
Duur 
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de 
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de 
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur 
verzetten. 

Artikel 13 - Betaling 
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te 
worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In 
geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de 
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een 
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de 
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of 
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.  
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld 
aan de ondernemer te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, 
het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 14 - Klachtenregeling 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de 
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk 
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft 
geconstateerd. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de 
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, 
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van 
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend 
via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel 
Organisatie www.thuiswinkel.org . De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als 
naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd. 
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is 
voor de geschillenregeling. 

Artikel 15 - Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden 
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van 
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en 
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de 
ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP 
te Den Haag (www.sgc.nl). 
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de 
consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de 
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer 
aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf 
weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te 
spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde 
rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, 
dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het 
reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij 
wege van bindend advies. 
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de 
ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn 
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is 
behandeld en een einduitspraak is gewezen.  
8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende 
hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie 
Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid 
aangesloten geschillencommissie. 

Artikel 16 - Branchegarantie 
1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen 
van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies 
binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze 
garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en 
het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van 
€10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de 
consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- 
uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie een 
inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. 
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij 
de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan 
de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan 
€10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van 
€10.000,- uitkomt over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarna deze 
organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de 
consument. 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de 
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de 
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel 
1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in 
overleg met de Consumentenbond. 
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn 
gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een 
aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. 
Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB Ede.